בית ספר מקיף/גני תקוה/הצעה

תמונות

next-image
previous-image

תוכניות

קובץ חדשקובץ חדשקובץ חדש

מידע נוסף

קרית החינוך בגני תקווה – קריה ירוקה ובת קיימא

 

פרוייקט קריית החינוך תוכנן מראשיתו תוך הטמעת עקרונות הקיימות (sustainability) והבניה הירוקה. תפיסת הקיימות / פיתוח בר קיימא מבוססת על גישה התומכת בהמשך פיתוח לצורך קיומו ורווחתו של האדם, לצד שמירה על איכות החיים והסביבה ודאגה לרווחתם של הדורות הבאים. הבניה הירוקה היא אחד האמצעים להשגת פיתוח מקיים. מטרתה לצמצם את ההשלכות הסביבתיות הפוגעות של מבנים. היא מתמקדת בשילוב ההיבטים הסביבתיים בתכנון, בהקמה ובתפעול מבנים וסביבותיהם לאורך כל מחזור חייהם.

בפרוייקט קריית החינוך ניתנה התייחסות לכל מרכיבי הבניה הירוקה, לרבות: בחירת האתר, אנרגיה, מים, פסולת, חומרים ומשאבים וחשוב לא פחות – יצירת סביבת למידה המאפשרת שילוב מיטבי בין הפיסי לבין החינוכי-פדגוגי.  

להלן מובאות דוגמאות לשילוב היבטי הבניה הירוקה בפרוייקט, תוך הפנייה לתרשימים רלוונטיים להמחשה:

האתר וסביבתו:

-פיתוח שטח מופר ומוזנח (אתר פסולת פיראטי) בשולי הישוב (ראה עמוד...).

-

-

שימור מים:

-

אנרגיה:

-

-

 • תכנון מעטפת המבנה כך שתספק בידוד תרמי מכסימאלי וחיסכון באנרגיה. ראו חתך בעמוד....

-

-

-

נוף וסביבה:

 • פיתוח נופי של המתחם – התכנון המוצע מאפשר השארת שטחים נרחבים פתוחים לשימוש למטרות חינוכיות-פדגוגיות-חברתיות (שטחים היקפיים, חצר פתוחה מרכזית, גג ירוק). ראו עמוד...
 • שילוב אלמנטים ירוקים בפיתוח הנופי: גג ירוק – שטח ציבורי ירוק בעל רציפות ונגישות ישירה. קיר ירוק המחופה בצמחיה לשמירה על מיקרו אקלים מקומי וחזות נעימה. ראו עמוד...

נגישות:

-

פסולת:

-

אקוסטיקה:

-

 

התאמת התכנון המוצע לתקן ה- LEED

בטבלה הבאה מוצג תקן ה- LEED על סעיפיו השונים, תוך הצגת אופן ההתייחסות לכל מרכיב בתכנון קריית החינוך. כמו כן, ניתנה הערכה של הניקוד שיושג בכל אחד מהנושאים.

לסיכום ניתן לראות כי, הפרוייקט עומד בתנאי הסף והניקוד המצטבר בסעיפים השונים משיג (ואף עובר) את הניקוד הנדרש לתקן LEED GOLD.  יצויין כי, חלק מסעיפי התקן יושמו הלכה למעשה בתכנון וסעיפים אחרים מימושם יבוא לידי ביטוי בשלבי התכנון המפורט והביצוע ובכפוף לאישור הרשויות הרלוונטיות והתקציבים הנדרשים.

 

התאמת התכנון המוצע לתקן ה- LEEDפירוט וטבלת ניקוד (הערכה)

(באדום – תנאי סף. אפשר במקום צבע לשים פונט אחר)

 

נושא

אופן ההתייחסות בתכנון

ניקוד מצופה

(הערכה)

אתר בר-קיימא

 • בשלב הבניה תינקטנה פעולות למיזעור מטרדים סביבתיים (אבק וסחף קרקע).
 • האתר נבחר ע"י הרשות המקומית. המפגעים הקיימים בו הינם ברי טיפול.
 • השטח מופר, מיועד לפיתוח בתכנית המתאר המחוזית..
 • המתחם הינו צמוד דופן באזור אורבאני.
 • האתר מסתמך על ציר תנועה עירוני המשלב שביל להולכי רגל ורוכבי אופניים (שדרת התקוות) ובעל נגישות טובה לתחבורה ציבורית.
 •  בתכנון מוקצה מקום לאחסון אופניים.
 • במתחם הוקצו מקומות חניה לטובת השימושים החינוכיים והשימושים הציבוריים.
 • תכסית נמוכה (כ- 80% מהשטח נשאר פתוח).
 • ניהול וניקוז מי גשמים באמצעות התאמה לטופוגרפיה, בורות חילחול באזורים נמוכים וריצוף מחלחל.
 • הקטנת אפקט "איי החום" באמצעות קיר ירוק, גג ירוק וריצוף המשלב כיסוי וחישוף הקרקע לסירוגין (ריצוף בשיטת הגריד הפתוח).
 • התאמת לפרוגרמה של הרשות המקומית ומשרד החינוך.
 • התכנון מאפשר שימוש רב תכליתי של המבנים הן לטובת התלמידים והן לטובת הקהילה המקומית והציבור הרחב. 
 • הפרוייקט עומד בתנאי הסף.
 • ניקוז מצופה: 20 נקודות.

התייעלות בשימוש במים

 • הפחתת השימוש במים ע"י מגוון אמצעים במבנים (חסכמים, ווסתי לחץ, מיכלי הדחה דו-כמותיים ועוד).
 • שימוש יעיל במים להשקייה – בכפוף לאישור הרשות המקומית ומשרד הבריאות.
 • שימוש בטכנולוגיות חדשניות לטיפול בשפכים - בכפוף לאישור הרשות המקומית ומשרד הבריאות.
 • הקטנת צריכת המים הכללית – שילוב פעילות חינוכית והסברתית לחיסכון במים.
 • הפחתת השימוש במי תהליכים - בכפוף לאישור הרשות המקומית ומשרד הבריאות.
 • עמידה בתנאי הסף.
 • ניקוד מצופה: 6 נקודות, בכפוף לאישור הרשויות.
 

 

 

נושא

 • אופן ההתייחסות בתכנון

ניקוד מצופה (הערכה גסה)

אנרגיה ואטמוספרה

 • מינוי פקח חיצוני לנושא מערכות אנרגיה (מתקיים).
 • רמת המינימום של התייעלות אנרגטית בבניין. מיסוד מנגנון מעקב ובקרה אחר צריכת האנרגיה, כחלק מתכנית הלימודים.
 • ניהול בסיסי של גזי החממה – העדפת אנרגיה פאסיבית על פני אנרגיה אקטיבית. בתכנית המפורטת תוצג תכנית למערכת המיזוג בעלת יעילות וניצולת גבוהה.
 • אופטימיזציית ביצועי מערכות האנרגיה. שימוש במגוון טכניקות ואמצעים להגברת יעילות מערכות האנרגיה, למשל: מערכות חשמל מבוקרות ומפוצלות (תאורה ומיזוג). במערכות ישולבו פרטים ואמצעים חוסכי חשמל כגון: נורות לד/CFL, מזגני אינוורטרים ועוד. כל המערכות תהיינה מבוקרות הן ברמת המתחם כולו והן ברמת הכיתה/הקומה לשליטה מכסימאלית וחיסכון מירבי.

      בנוסף, ישולב השימוש/ההפקה של אנרגיה חלופית.

     כמו כן: בתכנון ניתנה התייחסות לנושא העמדה, חתכי קירות, בידוד, גג
     ירוק, פתחים ועוד.

 • אנרגיה מתחדשת – כאמור, אפשרות להתקנת מערכת פוטו-וולטאית על גג אולם הספורט. שילוב המערכת בתכנית הלימודים.
 • פיקוח על מערכות אנרגיה (מתקיים).
 • ניהול גזי קירור. יטופל בשלב התכנון המפורט ע"י יועץ מיזוג אוויר.
 • מדידות ווידואים - תוכן תכנית למעקב ובקרה לחיסכון באנרגיה, כולל ביצוע מדידות.
 • עמידה בתנאי הסף.
 • ניקוד מצופה: 28 נקודות.

חומרים ומשאבים

 • איסוף ואיחסון חומרים ברי מיחזור – מתוכננת הפרדת פסולת למרכיבים שונים, הן ברמת הבניין (בכל קומה) וברמת המתחם.
 • ניהול פסולת הבניה – מתקיים.
 • שימוש חוזר בחומרים. ייבחן לעת תכנון מפורט יחד עם הרשות המקומית. למשל: ריהוט גן.
 • שימוש במוצרים המכילים חומרים ממוחזרים לריהוט גן בשטחי החוץ ועל הגג הירוק.
 • חומרים מקומיים – העדפה לאספקת חומרי בניה בייצור מקומי.
 • שימוש בחומרים המתחדשים במהירות.
 • שימוש בעץ – משטחי הדק ייבנו מעצים מאושרים.
 • עמידה בתנאי הסף.
 • ניקוד מצופה: 11 נקודות
 

 

 

נושא

אופן ההתייחסות בתכנון

ניקוד מצופה (הערכה גסה)

איכות תנאי סביבה פנים מבניים

 • הבטחת איכות אוויר מינימאלית. תוכננו אמצעים לאספקת אוויר צח ולאיוורור פאסיבי ואקטיבי במידת האפשר.
 • שליטה על סביבות עישון. במרחב המבונה לא יותר עישון.
 • הרמה האקוסטית המינימאלית. בתכנון המפורט ישולב יועץ אקוסטי. בשלב זה ההתייחסות ברמת הבידוד האקוסטי בכיתות, בחללי הלימוד הפתוחים ובמעבדות.
 • ניטור כניסת אוויר חיצונית. יישקל בשלב התכנון המפורט לביצוע.
 • שיפור האיוורור. ייתכן שתינתן התייחסות בשלב התכנון המפורט.
 • תכנון ניהול איכות האוויר בזמן הבנייה. מתקיים.
 • תכנון ניהול האוויר לפני איכלוס. מתקיים.
 • שימוש בחומרים בעלי נדיפות נמוכה: דבקים וחומרי איטום, צבעים וציפויים, ריצוף, עץ מעובד, רהיטים, מערכות קירוי ותיקרה – תינתן עדיפות לשימוש בחומרים שאינם רעילים.
 • שליטה ובקרה על מקורות כימיקלים ומקורות מזהמים בתוך המבנה – פסולת רעילה וחומרים מסוכנים בבנייני המעבדות ייאספו ויפונו למקומות המתאימים.
 • שליטה על מערכות תאורה ונוחות תרמית - תכנון מערכת שליטה ובקרת מרכזית בשלב התכנון המפורט.
 • נוחות תרמית, תכנון – ניתנת התייחסות לפרט מעטפת הבניין. ראה בתרשים.
 • נוחות תרמית, וידוא – יבוצע סקר שביעות רצון בקרב התלמידים וסגל ההוראה.
 • תאורת יום ונוף תאורת יום – בא לידי בכמות, מיקום וגודל הפתחים.
 • הרחבה לנושא האקוסטיקה – שיפור הנושא האקוסטי ייעשה בשלב התכנון המפורט ע"י יועץ מומחה.
 • מניעת עובש/טחב – יושג באמצעות בידוד תרמי נאות.
 • עמידה בתנאי הסף.
 • ניקוד מצופה: 17 נקודות.

חדשנות בתכנון

 • חדשנות בתכנון -  באה לידי ביטוי בגישת התכנון, בהטמעת היבטים ירוקים יחודיים, שילוב תפקודים חינוכיים עם תפקודים חברתיים-קהילתיים וחשיבה על תיפקוד המבנה לטווח הארוך (יעילות מערכות, ניהול הפסולת, ייצור אנרגיה ועוד...).
 • תכנון אינטגרטיבי – שילוב מס' רב של יועצים מתחומים שונים בשלבי התכנון והביצוע.
 • בית ספר ככלי מחנך – התכנון הפיסי של המתחם מספק תשתית או כר לפעילות חינוכית בזיקה סביבתית-אקולוגית וכן למעורבות סביבתית פרו-אקטיבית של תלמידים ולקיחת אחריות בשמירת ותחזוקת המתחם.  
 • עמידה בתנאי הסף.
 • ניקוד מצופה: 7 נקודות.